Web Client
 

Hướng dẫn sử dụng thư điện tử trên Webmail - Outlook
Hướng dẫn sử dụng thư điện tử trên Mobile

Hỗ trợ đổi mật khẩu: hotro@laichau.gov.vn ( chi tiết)

Điện thoại hỗ trợ: 02133.798.788